Тези общи условия за ползване уреждат начина и реда за използване на предоставените на потребителите на интернет сайта Papataci.com информационни ресурси и урежда отношенията между „Папатаци.ком” и потребителите на сайта.

I. Общи разпоредби

Дефиниции

За правилното тълкуване и прилагане на настоящите Условия за ползване, термините и изразите, които са дефинирани по-долу, ще имат следното значение:

1.Papataci.com (www.papataci.com) e виртуален информационен сайт в Интернет, който осигурява достъп на потребителите до ресурси, разположени на наетия от „Папатаци.ком” сървър или на други сървъри извън контрола на последния.

2. „Папатаци.ком” (за краткост е наричан “Собственик на сайта” или само “Собственик”) предоставя посредством администрирания от него интернет сайт Papataci.com, информационни услуги.

3. “Услуги” са предоставяните на потребителите на сайта Papataci.com информационни ресурси, а също и възможността да изразяват мнения.

4. “Потребител” e всяко физическо лице, което чрез сайта ползва предоставяни от Собственика услуги.

5. “Материал” е всяка база данни, достъпна чрез сайта Papataci.com, както и всяка история или друго произведение на литературата или публицистиката, в което е вложено творчество и което е годен обект на авторско право.

Обвързване с Общите условия

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Папатаци.ком” и всяко лице, което посещава Страница на сайта Papataci.com, във връзка с ползването на информацията и услугите на сайта. С преминаването през която и да е хипер-връзка на Страниците, Потребителят гарантира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

2. Същото изявление потребителят извършва и когато направи отметка в полето (при налично такова) “Съгласен съм с Общите условия за ползване на ресурсите на сайта Papataci.com”.

Действие на Общите условия

1. Общите условия имат действие за Собственика на сайта и потребителя от момента на извършването на електронното изявление по предходния член до всяко прекратяване използването на услугите от потребителя чрез напускане на уебсайта на Papataci.com.

2. Потребителят сключва нов договор със Собственика при всяко ново влизане в сайта. Общите условия на договора са разположени на видно място на уебсайта на Papataci.com и имат действие към момента на сключването му.

Промени в Общите условия

1. В случай, че бъдат направени промени в Общите условия, Собственикът на сайта публикува на видно място в началната страница на Papataci.com съобщение за направените промени в Общите условия и текста на измененията, като по този начин потребителят се счита за надлежно уведомен.

Предмет на договора

Потребителят на сайта се задължава да ползва услугите и информацията, предложени чрез Страница на Papataci.com, при стриктно спазване на изискванията посочените по-долу в настоящите Общи условия. Собственикът на сайта предоставя тези услуги безвъзмездно.

II. Услуги, предоставяни от Собственика на сайта

Собственикът предоставя следните информационни услуги:

1. Каталог с подредени по теми хипер-връзки към страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, съвети и други материали;

2. Хипер-връзки към подбрани уебсайтове, селектирани по преценка на Собственика;

3. Хипер-връзки към уебсайтове, чрез които се предлагат различни стоки и услуги;

4. Други.

Оборудване и достъп до интернет

Потребителят си осигурява сам компютърно оборудване и достъп до интернет, за ползването на предоставяните услуги.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на Потребителя

1. Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от Собственика на сайта.

2. Използването на услуги с платен достъп е предмет на отделен договор.

3. При ползване на предоставяните услуги и информация, Потребителя няма право да публикува коментари, истории или други материали, които:

3.1.  противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

3.2. съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

3.3. съдържат нецензурни и/или обидни текстове и/или изображения на религиозна, верска или политическа основа;

3.4. имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Собственика;

3.5. нарушават права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които са ратифицирани от Република България;

3.6. представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

3.7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

3.8. нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

4. В случай, че са налице неправомерни действия на изискванията, Собственика има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

5. Потребителят на сайта се задължава при ползване на предоставяните от Собственика услуги:

5.1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

5.2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;

5.3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;

5.4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

5.5. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или други лица, които няма право да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

6. При нарушаване на задължение по предходната алинея Собственикът на сайта има право по своя преценка да прекрати предоставянето на услугите на Потребителя нарушител.

Права и задължения на Собственика

1. Собственикът има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, публикувани на страниците на сайта.

2. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто име на Собственика, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията, включително и на други оператори.

3. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от компетентните органи по реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът има право да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

4. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията, по отношение на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

5. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Ограничаване на отговорността

1. Собственикът на сайта не носи отговорност в случай, че:

1.1. при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната,потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;

1.2. предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

2. Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта Papataci.com, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

3. С приемане на настоящите Общи условия потребителят на сайта декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

4. Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

5. Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

6. Собственикът не гарантира достоверността на информацията, разположена на страниците на сайта..

Интелектуална собственост

1. Всички елементи на съдържанието на сайтния сайт Papataci.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта или на трети лица явяващи се правоносители. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

2. Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

3. Доколкото услугите, предоставяни от Собственика, са предназначени изключително за лично ползуване, потребителят на сайта няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от уебсайта Papataci.com, нито да копира или отпечатва от тях повече, отколкото разумно е необходимо за личните му нужди.

4. В случай, че елементи или публикации от сайта бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права интелектуална собственост на Собственика.

Право на изключително ползване

1. При публикуването на какъвто и да било материал на страниците на уебсайта Papataci.com потребителят, като се съгласява с Общите условия чрез електронното волеизявление, отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително ползване върху предоставения за публикация материал.

2. Правото по предходната алинея включва както възможността материалът да бъде използван по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, така и правото на Собственика да получи възнаграждение за всеки вид използване на материала (чл.19 от закона) и правото му да получи обезщетение за неправомерното използване на материала.

3. Правото на изключително ползване се отстъпва за срок от 10 години.

4. Върху съответния материал потребителят по ал.1 на този член си запазва единствено правата по чл.15, ал.1, т.2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права, а останалите неимуществени права отстъпва на Собственика на сайта.

Лични данни

1. Собственикът полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при предоставяне на услугите – предмет на тези Общи условия. Собственикът може да използва информацията за потребителите на сайта единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

2. Потребителят има право на достъп и поправка на своите лични данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното на адреса, посочен по-горе в Общите условия.

Цели, за които може да се използва информацията

1. Личните данни, които потребителят е предоставил при ползването на услугите, могат да бъдат използвани от Собственика за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: hi@papataci.com.

2. Собственикът събира и използва информацията, описана в предходния член, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителите, да предложи информация, услуги и реклами, които биха заинтригували потребителите.

3. Собственикът на сайта има право да използва събраната информация, за да предлага стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Собственика. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Разкриване на информацията

1. Собственикът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за потребителите на сайта или за ползването на услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:

1.1. е получил изричното съгласие на потребителя;

1.2. информацията се предоставя на служители на Собственика или на дружества, в които Собственикът притежава повече от 50% дялово или акционерно участие или които контролира пряко или косвено;

1.3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

1.4. Собственикът по закон е длъжен да предостави информацията.

Политика за бисквитките

1. Собственикът използва бисквитки или подобни инструменти на своите сайтове, за да подобри тяхното представяне и вашето преживяване в тях. Повече за бисквитките можете да научите по-долу, както и на: www.allaboutcookies.org

2. Какво представляват “бисквитките”?

“Бисквитките” са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на “бисквитките” е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка “бисквитка” е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, “продължителността на живота” й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

3. Какви видове използваме и за какво са предназначени?

3.1. Сигурност и идентифициране.

Целта на “бисквитките”, предназначени за сигурност на връзката, е:

  • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
  • Да контролират сигурността
  • Да гарантират, че информацията, която потребителят въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър или се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта.

Използваните от Собственика бисквитки НЕ съхраняват въведени лични данни.

3.2. Ефективност и функционалност.

“Бисквитките” за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези “бисквитки” ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

4. Управляване и изтриване на “бисквитки”.

Моля, имайте предвид, че голяма част от “бисквитките”, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

  • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
  • Да настроите известие, което при всяка нова “бисквитка” ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат “бисквитки” по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете “бисквитките” да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може да не работят правилно.

Влизане в сила

Настоящите Общи условия са в сила от 24.05.2017 г.

© 2017„Папатаци.ком”